1.   Na terenie hali obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

 

2.    Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

 

3.    Opiekę nad halą podczas ćwiczeń powierza się nauczycielom, trenerom, instruktorom prowadzącym zajęcia.

 

4.    Rozstawianie sprzętu do ćwiczeń może mieć miejsce tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora.

 

5.    Obowiązkiem osób korzystających z hali jest utrzymanie czystości i porządku na terenie hali oraz w jej otoczeniu, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

 

6.    Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą.

 

7.    Osoby nie ćwiczące, przebywające na hali zobowiązane są do posiadania zmiennego obuwia sportowego.

 

8.    Ćwiczący przebierają się w szatniach, pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku.

 

9.    Osoby prywatne, zrzeszenia i organizacje sportowe mogą korzystać z hali, po zawarciu umowy z dyrektorem szkoły.

 

10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi, pracownikom hali lub dyrektorowi szkoły.

 

11. Użytkownicy hali ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i wyrządzone szkody.

 

12. Za nieszczęśliwe wypadki powstałe na terenie hali odpowiada prowadzący w tym czasie zajęcia.

 

13. Przebywanie w hali dzieci i młodzieży bez nauczyciela, trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna jest zabronione.

 

14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru nie odpowiadamy.

15. Na hali sportowej kategorycznie zabrania się palenia papierosów, picia napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających.