REGULAMIN UCZNIA

 

Prawa i obowiązki ucznia.

Sytuacje wymagające interwencji wychowawczej.

 

I. Zasady ogólne.

 

1. Naczelną zasadą jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu i w miarę możliwości naprawienie wyrządzonej krzywdy.

2. Sprawcy (sprawcom) należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego środka wychowawczego.

3. Złagodzenie kary może nastąpić w przypadku dotychczasowego nienagannego zachowania.

4. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza szkołą.

II. Uczeń ma prawo do:

 

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony

i poszanowania jego godności,

3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

4. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5. rozwijania zainteresowań i talentów,

6. pomocy w przypadku trudności w nauce,

7. otrzymywania pomocy w przypadku, gdy czuje się bezradnie i źle,

8. korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej i szkolnego centrum informacji

10. wolnego czasu na rozrywkę i własną twórczość,

11. odpoczynku podczas przerw w czasie zajęć lekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych pisemnych i ustnych i tydzień po nich nie przeprowadza się sprawdzianów).

III. Uczeń ma obowiązek:

 

1. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz szanować jej tradycje,

2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i Życiu szkoły

3. przestrzegać ustaleń władz szkolnych, zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4. być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6. szanować pomieszczenia szkolne, sprzęt, środki dydaktyczne oraz symbole narodowe i znaki religijne, przestrzegać regulaminów szkolnych,

7. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

8. przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a. okazywać szacunek starszym i kolegom,

b. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności

c. szanować poglądy i przekonania innych ludzi

d. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

e. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

9. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

10. być ubranym w strój galowy (biała bluzka i czarna spódnica/spodnie) podczas uroczystości szkolnych.

IV. Sytuacje niewłaściwe wymagające interwencji wychowawczej:

 

1. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań (np. z zadania społecznego, regulaminów szkolnych).

2. Wagary.

3. Spóźnienia na zajęcia.

4. Nieodpowiedni strój szkolny i wygląd tj. :

a. Strój wskazujący na przynależność do nieforma1nych grup młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

b. Bluzki, koszulki itp. odsłaniające ramiona, brzuch, plecy oraz mini spódniczki i mini spodenki.

c. Odzież z nadrukami związanymi z alkoholem, papierosami, narkotykami, seksem

    i nadrukami popierającymi agresję i przemoc, a także biżuteria (kolczyki, wisiory, bransoletki, opaski itp.) imitująca liść marihuany lub inne narkotyki.

              d. Obuwie na wysokich obcasach i bardzo grubych podeszwach

e. Noszenie kolczyków przez chłopców.

f.  Noszenie więcej niż jednego małego kolczyka w uchu przez dziewczęta oraz noszenie jakiegokolwiek kolczyka w innych częściach ciała przez dziewczęta i przez chłopców.

g.  Makijaż (dopuszcza się jedynie bezbarwne środki na ustach).

              h.  Długie i/lub pomalowane kolorowym lakierem paznokcie.

i.   Farbowane włosy.

j.  Noszenie kurtek na lekcjach.

( wszelka biżuteria powinna być zdejmowana na zajęcia wychowania fizycznego)

 

UWAGA! Dopuszcza się możliwość wyraźniejszego makijażu, biżuterii i trochę swobodniejszego stroju podczas dyskotek szkolnych i klasowych.

5. Dewastowanie i marnotrawstwo dóbr szkolnych i społecznych.

6. Niszczenie środowiska przyrodniczego.

7. Nieopanowany gniew i agresywne zachowanie.

8. Stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej wobec ludzi i zwierząt.

9. Krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie podważanie autorytetu i opinii, plotkowanie, mówienie nieprawdy i oczernianie.

10. Unikanie odpowiedzialności za własne przewinienia i obarczanie winą innych.

11. Wynoszenie się ponad innych np. nadmierne chwalenie się, wywyższanie (dobrami materialnymi, strojem, przywilejami).

12. Palenie papierosów.

13. Picie alkoholu.

14. Stosowanie środków odurzających.

15. Rozprowadzanie środków odurzających.

16. Namawianie, zmuszanie do palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, chodzenia na wagary.

17. Kłamstwa, krętactwa.

18. Fałszerstwo.

19. Kradzież.

20. Wulgarny sposób bycia (zachowanie, gesty, słownictwo).

21. Wyśmiewanie się z innych w zakresie wyglądu zewnętrznego, zdolności, uczuć

i światopoglądu.

22. Brak szacunku dla rodziców i innych osób dorosłych.

23. Obojętność wobec czynionego zła np. brak reakcji na niszczenie, znęcanie się.

24. Sytuacje gorszące i deprawujące związane z seksem.

25. Zachowania narażające na szwank dobre imię szkoły.

26. Używanie w czasie zajęć telefonów komórkowych, walkmanów, grających zegarków.

27. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów typu: nóż, zapalniczka, petarda, proca, laser, ostre narzędzia, substancje niebezpieczne dla ludzi (np. gazy paraliżujące, łzawiące,…), duże tępe przedmioty (np. łom, kij,…)

28. Użycie niebezpiecznego przedmiotu.

29. Posiadanie, sprzedaż lub zażywanie używek.

30. Jedzenie, picie, żucie gumy w czasie zajęć lekcyjnych.

31. Wychodzenie poza teren szkoły.

V. Środki wychowawcze.

Nagrody:

 1. Ucznia nagradza się za:

a. rzetelną naukę i pracę,

b. wzorową postawę,

c. wybitne osiągnięcia.

2. Rodzaje nagród oraz sposoby ich przyznawania:

a. pochwała wychowawcy klasy,

b. pochwała dyrektora szkoły,

c. list pochwalny,

d. dyplom uznania,

e. nagrody książkowe i rzeczowe,

f. wpis do Złotej Księgi

 

Kary:

 

1. Upomnienie wychowawcy klasy udzielone uczniowi:

a. w obecności tylko  ucznia

b. w obecności całej klasy

c. w obecności rodziców.

2. Upomnienie dyrektora szkoły:

a. w obecności tylko ucznia

b. w obecności rodziców

3. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły  połączona jest z listem adresowanym do rodziców.

4. Obniżenie oceny z zachowania :

a. o jeden stopień

b. o więcej niż jeden stopień

5. Odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy szkolnej lub klasowej.

6. Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.

 (aktualizacja 05-01-2018)

 

 

 

 

Wykaz podręczników do klasy VII SP na rok szkolny 2017/2018

 

 

L.p.

przedmiot

tytuł i autor

wydawnictwo

1

j.polski

NOWE SŁOWA NA START J.Kościerzyńska, M.Chmiel, M.Szulc, A.Gorzałczyńska-Mróz

NOWA ERA

2

j. angielski

TEEN EXPLORER A.Bandis, D.Skotton, P.McElmuroy

NOWA ERA

3

j.niemiecki

AHA! NEU K.Tkaczyk, A.Potopowicz

WSiP

4

muzyka

LEKCJA MUZYKI M.Gromek, G.Kilbach

NOWA ERA

5

plastyka

DO DZIEŁA N.Mrozowiak, M.Iparyńska

NOWA ERA

6

historia

WCZORAJ I DZIŚ J.Kłaczkow, A.Łaszkiewicz, S.Roszak

NOWA ERA

7

geografia

GEOGRAFIA 7 M.Dudaczyk, M.Chrabelski

OPERON

8

biologia

PULS ŻYCIA M.Jefinow

NOWA ERA

9

chemia

CHEMIA NOWEJ ERY 7 J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

NOWA ERA

10

fizyka

SPOTKANIA Z FIZYKĄ G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny-Różańska

NOWA ERA

11

matematyka

MATEMATYKA Z KLUCZEM M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

NOWA ERA

12

informatyka

TERAZ BAJTY INFORMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VII G.Koba

MIGRA

13

religia

BŁOGOSŁAWNIENI, KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

JEDNOŚĆ

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Cz. Niemena w Świebodzinie

 

 

I.              UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

1.     Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, nauczyciele i pracownicy tej szkoły, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 zgodnie z zawartym porozumieniem oraz osoby indywidualne spoza szkoły.

2.     Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub uczniowie, których dożywanie finansuje OPS oraz nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz po uiszczeniu opłaty zgodnej z ustaloną stawką.

3.     Zgodnie z obowiązującym regulaminem wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Intendentowi.

 

II.            ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1.     Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2.     Cena jednego obiadu ustalana jest przez organ prowadzący szkołę i wprowadzona zarządzeniem Burmistrza.

3.     Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku –koszt wsadu do kotła tj.- 4,00zł za obiad.

4.     Nauczyciele, pracownicy oraz osoby z zewnątrz ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad tj.11,00 zł za obiad.

5.     W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

III.           OPŁATY:

 

1.     Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta do10-go każdego miesiąca.

W wyjątkowych przypadkach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są w innym terminie niż wyznaczona data.

 

 

2.     W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

3.     Wpłaty u Intendenta Szkoły Podstawowej Nr 3 potwierdzone są paragonem fiskalnym. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

4.      Intendent Szkoły Podstawowej Nr 3 posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz otrzymują posiłki na podstawie bloczków obiadowych. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz  nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

 

IV.           ZWROTY ZA OBIADY:

 

1.     Zwrot poniesionych kosztów zakupu posiłku może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia, nauczyciela, pracownika oraz osoby korzystającej z zewnątrz wynosi jeden dzień lub dłużej.

2.     Nieobecność musi być zgłoszona u Intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3.     Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4.     W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, Intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

5.     Z obiadów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie na podstawie bloczku obiadowego i dowodu wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

V.             WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

1.        Posiłki wydawane są od godz.12.30 do godz. 15.15

2.        W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy dzień zatwierdzony przez Szefową Kuchni oraz Intendenta.

3.        Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 poz.1154)

4.        Posiłki dla osób z zewnątrz wydawane będą w wytyczonych godzinach:

13.45-14.20

14.45-15.15

 

VI.           ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

1.        Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2.        Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3.        W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt Intendentowi.

 

VII.         O wszystkich sprawach związanych z organizacja pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Organ Prowadzący Szkołę w Świebodzinie.

 

 (aktualizacja 25-01-2018)

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący

w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie w roku szkolnym 2016/2017

kl.I

 

 

Język polski

Nowak Ewa, Gaweł Joanna: Myśli i słowa: literatura, kultura, nauka o języku: podręcznik do języka polskiego: gimnazjum 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2015

 

Matematyka

Makowski Adam: Liczy się matematyka 1: podręcznik: gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2015

 

Biologia

Jefimow Małgorzata, Sęktas Marian: Puls życia 1: podręcznik do biologii dla gimnazjum. Nowa Era 2015

 

Fizyka, część 1 i 2

Francuz-Ornat Grażyn, Kulawik Teresa, Nawotny-Różańska Maria: Spotkanie z fizyką: podręcznik dla gimnazjum. Nowa Era 2015

 

Geografia

Chmielewska Grażyna, Świeboda Jan: Geografia dla gimnazjum 1: podręcznik dla klasy pierwszej. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 2015

 

Historia

Roszak Stanisław: Śladami przeszłości 1: podręcznik do historii dla gimnazjum. Nowa Era 2015

 

Język angielski

Catherine McBeth: New Voices Students Book 1. Macmillan 2014 (podręcznik)

 

Katherine, Steve Bilsborough: New Voices Students Book 2. Macmillan 2014 (podręcznik)

 

Język niemiecki

Potapowicz Anna, Tkaczyk Krzysztof: Aha! Neu – język niemiecki 1: podręcznik do gimnazjum: kurs podstawowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2015

 

Potapowicz Anna, Tkaczyk Krzysztof: Aha! Neu – język niemiecki 1: podręcznik do gimnazjum: kurs rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 2015

 

 

 

 

REGULAMIN BIBLITEKI I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI – BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I ZADANIA OPIEKUNA SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

Szkolne Centrum Informacji – Biblioteka Szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

  1. Biblioteka:

a)      pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego;

b)      wspomaga realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

c)      wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną szkoły;

d)     kształtuje kulturę czytelniczą uczniów, rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów;

e)      jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne i technologię informacyjną na zajęciach z uczniami;

f)       wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  1. Biblioteka gromadzi podręczniki szkolne, lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe do języka polskiego i innych przedmiotów, wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne, multimedialne, literaturę popularnonaukową oraz w księgozbiorze nauczycielskim opracowania ogólno - pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.
  2. Biblioteka posiada dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.
  3. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki.
  4. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  5. Zadania nauczyciela – bibliotekarza ( opiekuna biblioteki szkolnej ):

a)      udostępnianie zbiorów;

b)      prowadzenie działalności informacyjnej;

c)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów;

d)     poradnictwo w doborze lektury;

e)      przygotowanie uczniów do samokształcenia, korzystania z informacji i massmediów;

f)       prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa;

g)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i twórczej aktywności uczniów;

h)      gromadzenie materiałów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona;

i)        prowadzenie warsztatu informacyjnego;

j)        prowadzenie dokumentacji pracy – dokumentację inwentaryzacji zbiorów zawierającą protokoły, protokoły zdawczo – odbiorcze biblioteki, księgi inwentarzowe biblioteki, dokumentację braków – rejestr ubytków, dokumentację wypożyczeń indywidualnych i zbiorowych;

k)      planowanie pracy i sprawozdawczość.

 

7. Biblioteka realizuje zadania w zakresie wypożyczania podręczników szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych (załącznik nr 1).

 

 (aktualizacja 05-01-2018)