REGULAMIN ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie

 

 

I. Organizacja Pracy

 

1. Świetlica prowadzi zajęcia z grupami uczniów w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Opieką w świetlicy objęci są uczniowie:

a)     skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczycieli,

b)    w ramach stałych zajęć wynikających z planu lekcji,

c)     oczekujący na rozpoczęcie zajęć,

d)    oczekujący na dowóz do domu po zajęciach szkolnych.

 

3.Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach od 7.00 do 15.30.

4. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

5. Czas pracy wychowawcy świetlicy wynosi 26 godzin tygodniowo.

 

II. cele i zadania świetlicy

 

a)     przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,

b)    propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej,

c)     kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów,

d)    zwracanie uwagi na poszanowanie praw ucznia,

e)     kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

f)     propagowanie zasad kultury,

g)    budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych,

h)     kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka,

i)      kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

j)      kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych,

k)     budowanie prawidłowych relacji: dziecko – rodzic, dziecko – nauczyciel,

l)      poznawanie siebie, swoich potrzeb,

m)   rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu,

n)     wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę,

o)    rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

 

 

III. FORMY PRACY W ŚWIETLICY

 

1. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.

2. Umożliwienie uczniom w świetlicy odpowiednich warunków do uczenia się i odrabiania lekcji.

3. Organizowanie czasu wolnego (zabawy, gry, oglądanie filmów, konkursy, czytanie książek i czasopism, zajęcia plastyczne, współpraca z samorządem).

4. Uwrażliwianie uczniów na wartości uniwersalne (miłość, dobro, przyjaźń odpowiedzialność) oraz różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

5. Lansowanie życia bez nałogów i dostarczania odbiorcy wiedzy biomedycznej w sposób praktyczny i zrozumiały.

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną.

 

 

IV: OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 

l. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

2. Współpracuje z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

3. Troszczy się o ład, porządek i wystrój oraz wyposażenie świetlicy.

4. Zapewnia warunki kulturalnego spożywania śniadań.

5. Opracowuje roczny plan pracy i realizuje go.

6. Prowadzi dokumentację pracy świetlicy - dziennik świetlicy, zeszyt obecności uczniów podczas pobytu w świetlicy, zeszyt zastępstw.

7. Obsługuje sprzęt audiowizualny.

 

 

 

 

 

(aktualizacja 05-01-2018)