REGULAMIN UCZNIA

 

Prawa i obowiązki ucznia.

Sytuacje wymagające interwencji wychowawczej.

 

I. Zasady ogólne.

 

1. Naczelną zasadą jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu i w miarę możliwości naprawienie wyrządzonej krzywdy.

2. Sprawcy (sprawcom) należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego środka wychowawczego.

3. Złagodzenie kary może nastąpić w przypadku dotychczasowego nienagannego zachowania.

4. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza szkołą.

II. Uczeń ma prawo do:

 

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony

i poszanowania jego godności,

3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

4. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5. rozwijania zainteresowań i talentów,

6. pomocy w przypadku trudności w nauce,

7. otrzymywania pomocy w przypadku, gdy czuje się bezradnie i źle,

8. korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej i szkolnego centrum informacji

10. wolnego czasu na rozrywkę i własną twórczość,

11. odpoczynku podczas przerw w czasie zajęć lekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych pisemnych i ustnych i tydzień po nich nie przeprowadza się sprawdzianów).

III. Uczeń ma obowiązek:

 

1. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz szanować jej tradycje,

2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i Życiu szkoły

3. przestrzegać ustaleń władz szkolnych, zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4. być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6. szanować pomieszczenia szkolne, sprzęt, środki dydaktyczne oraz symbole narodowe i znaki religijne, przestrzegać regulaminów szkolnych,

7. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

8. przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a. okazywać szacunek starszym i kolegom,

b. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności

c. szanować poglądy i przekonania innych ludzi

d. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

e. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

9. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

10. być ubranym w strój galowy (biała bluzka i czarna spódnica/spodnie) podczas uroczystości szkolnych.

IV. Sytuacje niewłaściwe wymagające interwencji wychowawczej:

 

1. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań (np. z zadania społecznego, regulaminów szkolnych).

2. Wagary.

3. Spóźnienia na zajęcia.

4. Nieodpowiedni strój szkolny i wygląd tj. :

a. Strój wskazujący na przynależność do nieforma1nych grup młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

b. Bluzki, koszulki itp. odsłaniające ramiona, brzuch, plecy oraz mini spódniczki i mini spodenki.

c. Odzież z nadrukami związanymi z alkoholem, papierosami, narkotykami, seksem

    i nadrukami popierającymi agresję i przemoc, a także biżuteria (kolczyki, wisiory, bransoletki, opaski itp.) imitująca liść marihuany lub inne narkotyki.

              d. Obuwie na wysokich obcasach i bardzo grubych podeszwach

e. Noszenie kolczyków przez chłopców.

f.  Noszenie więcej niż jednego małego kolczyka w uchu przez dziewczęta oraz noszenie jakiegokolwiek kolczyka w innych częściach ciała przez dziewczęta i przez chłopców.

g.  Makijaż (dopuszcza się jedynie bezbarwne środki na ustach).

              h.  Długie i/lub pomalowane kolorowym lakierem paznokcie.

i.   Farbowane włosy.

j.  Noszenie kurtek na lekcjach.

( wszelka biżuteria powinna być zdejmowana na zajęcia wychowania fizycznego)

 

UWAGA! Dopuszcza się możliwość wyraźniejszego makijażu, biżuterii i trochę swobodniejszego stroju podczas dyskotek szkolnych i klasowych.

5. Dewastowanie i marnotrawstwo dóbr szkolnych i społecznych.

6. Niszczenie środowiska przyrodniczego.

7. Nieopanowany gniew i agresywne zachowanie.

8. Stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej wobec ludzi i zwierząt.

9. Krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie podważanie autorytetu i opinii, plotkowanie, mówienie nieprawdy i oczernianie.

10. Unikanie odpowiedzialności za własne przewinienia i obarczanie winą innych.

11. Wynoszenie się ponad innych np. nadmierne chwalenie się, wywyższanie (dobrami materialnymi, strojem, przywilejami).

12. Palenie papierosów.

13. Picie alkoholu.

14. Stosowanie środków odurzających.

15. Rozprowadzanie środków odurzających.

16. Namawianie, zmuszanie do palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, chodzenia na wagary.

17. Kłamstwa, krętactwa.

18. Fałszerstwo.

19. Kradzież.

20. Wulgarny sposób bycia (zachowanie, gesty, słownictwo).

21. Wyśmiewanie się z innych w zakresie wyglądu zewnętrznego, zdolności, uczuć

i światopoglądu.

22. Brak szacunku dla rodziców i innych osób dorosłych.

23. Obojętność wobec czynionego zła np. brak reakcji na niszczenie, znęcanie się.

24. Sytuacje gorszące i deprawujące związane z seksem.

25. Zachowania narażające na szwank dobre imię szkoły.

26. Używanie w czasie zajęć telefonów komórkowych, walkmanów, grających zegarków.

27. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów typu: nóż, zapalniczka, petarda, proca, laser, ostre narzędzia, substancje niebezpieczne dla ludzi (np. gazy paraliżujące, łzawiące,…), duże tępe przedmioty (np. łom, kij,…)

28. Użycie niebezpiecznego przedmiotu.

29. Posiadanie, sprzedaż lub zażywanie używek.

30. Jedzenie, picie, żucie gumy w czasie zajęć lekcyjnych.

31. Wychodzenie poza teren szkoły.

V. Środki wychowawcze.

Nagrody:

 1. Ucznia nagradza się za:

a. rzetelną naukę i pracę,

b. wzorową postawę,

c. wybitne osiągnięcia.

2. Rodzaje nagród oraz sposoby ich przyznawania:

a. pochwała wychowawcy klasy,

b. pochwała dyrektora szkoły,

c. list pochwalny,

d. dyplom uznania,

e. nagrody książkowe i rzeczowe,

f. wpis do Złotej Księgi

 

Kary:

 

1. Upomnienie wychowawcy klasy udzielone uczniowi:

a. w obecności tylko  ucznia

b. w obecności całej klasy

c. w obecności rodziców.

2. Upomnienie dyrektora szkoły:

a. w obecności tylko ucznia

b. w obecności rodziców

3. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły  połączona jest z listem adresowanym do rodziców.

4. Obniżenie oceny z zachowania :

a. o jeden stopień

b. o więcej niż jeden stopień

5. Odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy szkolnej lub klasowej.

6. Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.

 (aktualizacja 05-01-2018)