REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Cz. Niemena w Świebodzinie

 

 

I.              UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

1.     Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, nauczyciele i pracownicy tej szkoły, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 zgodnie z zawartym porozumieniem oraz osoby indywidualne spoza szkoły.

2.     Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub uczniowie, których dożywanie finansuje OPS oraz nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz po uiszczeniu opłaty zgodnej z ustaloną stawką.

3.     Zgodnie z obowiązującym regulaminem wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Intendentowi.

 

II.            ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1.     Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2.     Cena jednego obiadu ustalana jest przez organ prowadzący szkołę i wprowadzona zarządzeniem Burmistrza.

3.     Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku –koszt wsadu do kotła tj.- 4,00zł za obiad.

4.     Nauczyciele, pracownicy oraz osoby z zewnątrz ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad tj.11,00 zł za obiad.

5.     W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

III.           OPŁATY:

 

1.     Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta do10-go każdego miesiąca.

W wyjątkowych przypadkach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są w innym terminie niż wyznaczona data.

 

 

2.     W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

3.     Wpłaty u Intendenta Szkoły Podstawowej Nr 3 potwierdzone są paragonem fiskalnym. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

4.      Intendent Szkoły Podstawowej Nr 3 posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz otrzymują posiłki na podstawie bloczków obiadowych. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz  nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

 

IV.           ZWROTY ZA OBIADY:

 

1.     Zwrot poniesionych kosztów zakupu posiłku może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia, nauczyciela, pracownika oraz osoby korzystającej z zewnątrz wynosi jeden dzień lub dłużej.

2.     Nieobecność musi być zgłoszona u Intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3.     Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4.     W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, Intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

5.     Z obiadów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz osoby korzystające z stołówki z zewnątrz przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie na podstawie bloczku obiadowego i dowodu wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

V.             WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

1.        Posiłki wydawane są od godz.12.30 do godz. 15.15

2.        W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy dzień zatwierdzony przez Szefową Kuchni oraz Intendenta.

3.        Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 poz.1154)

4.        Posiłki dla osób z zewnątrz wydawane będą w wytyczonych godzinach:

13.45-14.20

14.45-15.15

 

VI.           ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

1.        Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2.        Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3.        W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt Intendentowi.

 

VII.         O wszystkich sprawach związanych z organizacja pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Organ Prowadzący Szkołę w Świebodzinie.

 

 (aktualizacja 25-01-2018)