REGULAMIN BIBLITEKI I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI – BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I ZADANIA OPIEKUNA SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

Szkolne Centrum Informacji – Biblioteka Szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

  1. Biblioteka:

a)      pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego;

b)      wspomaga realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

c)      wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną szkoły;

d)     kształtuje kulturę czytelniczą uczniów, rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów;

e)      jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne i technologię informacyjną na zajęciach z uczniami;

f)       wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  1. Biblioteka gromadzi podręczniki szkolne, lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe do języka polskiego i innych przedmiotów, wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne, multimedialne, literaturę popularnonaukową oraz w księgozbiorze nauczycielskim opracowania ogólno - pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.
  2. Biblioteka posiada dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.
  3. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki.
  4. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  5. Zadania nauczyciela – bibliotekarza ( opiekuna biblioteki szkolnej ):

a)      udostępnianie zbiorów;

b)      prowadzenie działalności informacyjnej;

c)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów;

d)     poradnictwo w doborze lektury;

e)      przygotowanie uczniów do samokształcenia, korzystania z informacji i massmediów;

f)       prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa;

g)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i twórczej aktywności uczniów;

h)      gromadzenie materiałów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona;

i)        prowadzenie warsztatu informacyjnego;

j)        prowadzenie dokumentacji pracy – dokumentację inwentaryzacji zbiorów zawierającą protokoły, protokoły zdawczo – odbiorcze biblioteki, księgi inwentarzowe biblioteki, dokumentację braków – rejestr ubytków, dokumentację wypożyczeń indywidualnych i zbiorowych;

k)      planowanie pracy i sprawozdawczość.

 

7. Biblioteka realizuje zadania w zakresie wypożyczania podręczników szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych (załącznik nr 1).

 

 (aktualizacja 05-01-2018)